foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Lê Mậu Hãn.

Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia. Năm XB: 2003.

Mô tả: 363Tr, kích thước: 15x21cm. Số định danh:

Nội dung:

Phần 1: Cương lĩnh, chiến lược cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh đưa dân tộc tiến vào kỷ nguyên độc lập, tự do. Phần 2: Cách mạng giải phóng dân tộc và khởi nghĩa dân tộc. Phần 3: "Không có gì quý hơn Độc lập, Tự do" - Động lực, mục tiêu đại đoàn kết, đại thành công của sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc.

 

Tác giả: Nhiều tác giả.

Nhà xuất bản: Kim đồng. Năm XB: 2009.

Mô tả: 114Tr, kích thước: 12x19cm. Số định danh:

Nội dung:

1/ Tháng tám cờ bay. 2/ Những điều tôi biết về Bác Hồ. 3/ Hình ảnh Bác Hồ được ghi sâu trong trí nhớ của tôi. 4/ Bác Hồ sống mãi trong tôi. 5/ Những chặng đường theo Bác. 6/ Ơn Bác. 7/ Bức ký họa Bác Hồ đầu tiên trên báo.

Tác giả: Trình Quang Phú (Tuyển chọn, biên soạn).

Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam. Năm XB: 2011.

Mô tả: 295Tr, kích thước: 14,3x20,3cm. Số định danh:

Giới thiệu:

Sách tập hợp những bài viết về Bác Hồ từ sau ngày thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa cho đến suốt những năm kháng chiến chống thực dân Pháp. Đó là những câu chuyện thể hiện tư tưởng và hành động của Bác để thực hiện xây dựng Nhà nước dân chủ của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; để lãnh đạo đất nước trong những tháng ngày đầu tiên đầy khó khăn khử thách sau khi đất nước mới giành được độc lập; để lãnh đạo nhân dân Việt Nam tiến hành cuộc kháng chiến trường kỳ, bảo vệ nền độc lập cho Tổ quốc.

Tác giả: Nguyễn Thùy Trang (sưu tầm, tổng hợp).

Nhà xuất bản: Văn học. Năm XB: 2008.

Mô tả: 120Tr, kích thước: 12x20,5cm. Số định danh:

Nội dung:

1/ Quê hương và gia đình. 2/ Theo cha vào kinh. 3/ Trở lại quê hương. 4/ Những chuyến đi. 5/ Làm quen với văn minh Pháp. 6/ Vào Huế lần thứ 2. 7/ Cuộc sống ở kinh thành Huế. 8/ Trường Quốc học Huế. 9/ "Tự do, Bình đẳng, Bác ái". 10/ Những bước thăng trầm. 11/ Đi xuống phía Nam. 12/ Lê đường đi tìm chân lý.

Tác giả: GS. TS. Mạch Quang Thắng (chủ biên).

Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia. Năm XB: 2010.

Mô tả: 287Tr, kích thước: 14,5x20,5cm. Số định danh:

Nội dung:

Chương 1: Con đường hình thành, phát triển, hoàn thiện nhân cách Hồ Chí Minh. Chương 2: Giá trị nhân cách Hồ Chí Minh trong thời đại ngày nay.


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn