foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Khắc Mai.

Nhà xuất bản: Trẻ. Năm XB: 2007.

Mô tả: 118Tr, kích thước: 14x20,5cm. Số định danh:

Nội dung:

Phần 1: 100 câu nói, 6 phạm trù. Phần 2: Dân chủ - di sản văn hóa Hồ Chí Minh. Phần 3: Tư tưởng dân chủ Hồ Chí Minh trong một số lĩnh vực thực tiễn. Phần 4: Thế hệ mới và "100 Hồ Chí Minh.

Tác giả: Nguyễn Lai.

Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội. Năm XB: 2003.

Mô tả: 210Tr, kích thước: 14,5x20,5cm. Số định danh:

Nội dung:

Phần 1: Giới thuyết và những tiền đề về tiếng Việt thời đại Hồ Chí Minh. Phần 2: Nhà văn hóa lớn Hồ Chí Minh và tính quần chúng trong ngôn ngữ. Phần 3: Chiều sâu tư tưởng cách mạng và cấu trúc định danh mở rộng trong ngôn ngữ Hồ Chí Minh. Phần 4: Một vài kết luận tổng quan.

Tác giả: Nhiều tác giả.

Nhà xuất bản: Kim đồng. Năm XB: 2009.

Mô tả: 126Tr, kích thước: 12x19cm. Số định danh:

Nội dung:

1/ Bác Hồ với nhân dân Thủ đô Hà Nội. 2/ Mãi mãi không quên. 3/ Các cô cứ cố gắng đã có Đảng giúp. 4/ Bác là nguồn hạnh phúc của gia đình tôi. 5/ Bài học dựa vào dân. 6/ Tôi tham dự chiến dịch giải phóng biên giới. 7/ Bác dạy: "phải chăm chỉ học tập". 8/ Mẩu chuyện nhỏ, giá trị to. 9/ Những lần tôi được gặp Bác Hồ ở chiến dịch biên giới (1950). 10/ Kỷ niệm những ngày được quay phim về Đại hội Đảng và về Bác Hồ ở chiến khu Việt Bắc tháng 2 - 1951. 11/ Tôi vẽ Bác Hồ. 12/ Ý nghĩa thiêng liêng của một món quà. 13/ Những kỷ niệm sâu đậm nhất. 14/ Hai lần gặp Bác Hồ.

Tác giả: Trương Quốc Uyên.

Nhà xuất bản: Thể dục Thể thao. Năm XB: 2005.

Mô tả: 215Tr, kích thước: 14,5x20,5cm. Số định danh:

Nội dung:

Chương 1: Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về thể dục thể thao. Chương 2: Nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về thể dục thể thao. Chương 3: Đảng Cộng Sản Việt Nam phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh về thể dục thể thao.

 

Tác giả: PGS. TS. Bùi Đình Phong.

Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia. Năm XB: 2011.

Mô tả: 294Tr, kích thước: 14,5x20,5cm. Số định danh:

Giới thiệu:

Cuốn sách tập hợp các bài viết của PGS. TS. Bùi Đình Phong về sự kiện Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước được đăng trên nhiều tạp chí và được giới thiệu trong các buổi Hội thảo khoa học. Các bài viết tập trung làm rõ cuộc hành trình của Hồ Chí Minh đến với chủ nghĩa Mác - Lênin, cho thấy bản lĩnh và trí tuệ của một nhà yêu nước, cách mạng và khoa học. Các sự kiện và cách tiếp cận tập trung chủ yếu vào thời kỳ tìm đường từ năm 1890 đến năm 1920 khi Nguyễn Ái Quốc tìm được con đường cứu nước đúng đắn: giải phóng dân tộc theo con đường cách mạng vô sản. Một số bài viết đề cập đến vai trò mở đường (1911-1930), dẫn đường (1930-1945) và thiết kế tương lai (1945 đến nay) như là kết quả tất yếu của sự kiện Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước.


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn