foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Dy Niên.

Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia. Năm XB: 2002.

Mô tả: 349Tr, kích thước: 13x20,5cm. Số định danh:

Nội dung:

Chương 1: Nguồn gốc và quá trình hình thành tư tưởng ngoai giao Hồ Chí Minh. Chương 2: Những nội dung chủ yếu. Chương 3: Phương pháp, phong cách và nghệ thuật. Chương 4: Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh.

Tác giả: Nguyễn Vũ, Nguyễn Thái Anh.

Nhà xuất bản: Thanh niên. Năm XB: 2008.

Mô tả: 95Tr, kích thước: 13x20,5cm. Số định danh:

Nội dung:

Phần 1: Dành cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng, học sinh, sinh viên. Phần 2: Dành cho các lực lượng vũ trang. Phần 3: Dành cho cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng. Phần 4: Dành cho công nhân, nông dân, trí thức, văn nghệ sĩ, tinh thần đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế

Tác giả: GS. TSKH. Nguyễn Lai.

Nhà xuất bản: Lao động. Năm XB: 2007.

Mô tả: 295Tr, kích thước: 13x20,5cm. Số định danh:

Nội dung:

Phần 1: Tiếng Việt và tầm nhìn ngôn ngữ Hồ Chí Minh. Phần 2: Đường lối quần chúng trong tầm nhìn ngôn ngữ Hồ Chí Minh. Phần 3: Sáng tạo nghĩa mới từ chiều sâu tư tưởng trong tầm nhìn ngôn ngữ Hồ Chí Minh.

Tác giả: Bá Ngọc.

Nhà xuất bản: Thanh niên. Năm XB: 2007.

Mô tả: 111Tr, kích thước: 13x20,5cm. Số định danh:

Nội dung:

1/ Bình dị những nơi ở. 2/ Hành trang giản dị. 3/ Tấm gương rèn luyện. 4/ Nâng niu tất cả, chỉ quên mình. 5/ Tài ứng khẩu của Bác. 6/ Những lời dạy dễ hiểu.  7/ Đi làm ruộng với nông dân. 8/ Thăm vườn cây cảnh của Bác Hồ.

Tác giả: Nguyễn Phúc Luân.

Nhà xuất bản: Công an Nhân dân. Năm XB: 2003.

Mô tả: 380Tr, kích thước: 13x19cm. Số định danh:

Nội dung:

Phần thứ nhất: Vai trò lịch sử của Hồ Chí Minh trong quan hệ quốc tế. Phần thứ hai: Ngoại giao trong tâm thức Hồ Chí Minh. Phần thứ ba: Một số luận lý ngoại giao Hồ Chí Minh cần nghiên cứu và ứng dụng.


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn