foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: PGS. TS. Bùi Đình Phong.

Nhà xuất bản: Công an Nhân dân. Năm XB: 2009.

Mô tả: 431Tr, kích thước: 14,5x20,5cm. Số định danh:

Nội dung:

1/ Tầm nhìn và bản lĩnh văn hóa Hồ Chí Minh. 2/ Mục tiêu cách mạng Việt Nam trong triết lý phát triển Hồ Chí Minh. 3/ Triết lý và biện chứng thi đua yêu nước. 4/ Chủ tịch Hồ Chí Minh với phong trào thi đua yêu nước. 5/ Bản lĩnh văn hóa và minh triết Hồ Chí Minh. 6/ Tư tưởng Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu. 7/ Hồ Chí Minh với việc chăm lo đời sống và sức khỏe cho người lao động. 8/ Tư tưởng Hồ Chí Minh - giá trị phổ biến, trường tồn. 9/ Tư tưởng Hồ Chí Minh về nền độc lập Việt Nam. 10/ Tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền con người. 11/ Nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh. 12/ Tư tưởng Hồ Chí Minh về kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại. 13/ Cần nhận thức đúng đắn cuộc cách mạng chống tham ô, lãng phí, quan liêu. 14/ Thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí quan liêu theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình hiện nay. 15/ Tư tưởng "Không có gì quý hơn độc lập, tự do" soi sáng sự nghiệp dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh. 16/ Tinh thần Cách mạng Tháng Tám trong sự nghiệp đổi mới hiện nay. 17/ Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay. 18/ Sứ mệnh cao cả của báo chí trước yêu cầu mới. 19/ Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa và xây dựng con người mới. 20/ Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa và xây dựng con người mới. 21/ Lắng nghe ý kiến của dân chúng - một giá trị trong văn hóa lãnh đạo. 22/ Quan điểm của Hồ Chí Minh về vai trò của đảng cầm quyền trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. 23/ Cần một tư duy đột phá về mối quan hệ giữa kinh tế và văn hóa. 24/ Sinh viên học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. 25/ Hồ Chí Minh: hội nhập và phát triển. 26/ Quan điểm Hồ Chí Minh về phát triển nông nghiệp. 27/ Đảng ta vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh, thực hiện các giải pháp giữ vững môi trường hòa bình, phát triển kinh tế - xã hội. 28/ Phát triển giáo dục Việt Nam dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh. 29/ Vận dụng sáng tạo triết lý phát triển Hồ Chí Minh trong bối cảnh hiện nay.

 

Tác giả: Nhiều tác giả.

Nhà xuất bản: Hồng Đức. Năm XB: 2008.

Mô tả: 519Tr, kích thước: 19x27cm. Số định danh:

Nội dung:

Nội dung cơ bản của cuốn sách đề cập đến đạo đức cần kiệm liêm chính, chí công vô tư của Người thông qua những mẩu chuyện thực tế sinh động, hấp dẫn, giàu sức thuyết phục. Tuy nhiên, để cung cấp thêm tư liệu cần thiết cho việc nghiên cứu, học tập sâu hơn tấm gương đạo đức của Người, nội dung cuốn sách vượt ra khỏi nội dung cơ bản nói trên, được thể hiện trong các bài viết tập trung ở phần Phục lục, thậm chí ngay cả ở phần nội dung cơ bản.

Thông qua các mẩu chuyện, người đọc thu nhận một cách chân thực giá trị đạo đức Hồ Chí Minh nói chung và đạo đức cần kiệm liêm chính, chí công vô tư nói riêng của Người. Đi xa hơn, người đọc lại có dịp thêm một lần nữa, nhận rõ giá trị tinh thần cao đẹp với tầm cao trí tuệ và lòng nhân ái mênh mông của vị anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hoá thế giới Hồ Chí Minh.

Trên tinh thần ấy, cuốn sách được tập hợp từ rất nhiều nguồn tư liệu qua nhiều thập kỷ, trên bình diện rất rộng - kể cả trong nước cũng như ngoài nước và được cấu tạo thành hai phần:

Phần 1: Những mẩu chuyện về đạo đức Hồ Chí minh.

Phần 2 (phụ lục): Hồ Chí Minh - một nhân cách hoàn hảo, hình mẫu về con người mới của tương lai.

Như vậy, cuốn sách có nội dung rất phong phú và hình thức thể hiện đa dạng, có tính tập hợp tư liệu rất cao, nhằm góp phần có hiệu quả vào việc học tập đạo đức Hồ Chí Minh.

 

Tác giả: Chu Trọng Huyến.

Nhà xuất bản: Thông tấn. Năm XB: 2007.

Mô tả: 183Tr, kích thước: 10x14,5cm. Số định danh:

Nội dung:

1/ Từ những dòng sông. 2/ Từ Tây Hồ đến Thúy Hồ. 3/ Cố gắng học thêm quân sự. 4/ Việc nàu chú Văn có thể làm được không? 5/ Dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải kiên quyết giàm cho được độc lập. 6/ Ta lại trở về Tân Trào. 7/ Trao cho chú chức vụ Đại Tướng. 8/ Tướng quân tại ngoại.

Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương.

Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia. Năm XB: 2015.

Mô tả: 67Tr, kích thước: 10x14,5cm. Số định danh:

Nội dung:

I/ Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh. II/ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh trong giai đoạn hiện nay.

 

Tác giả: TS. Hoàng Anh, TS. Nguyễn Quốc Bảo, TS. Dương Minh Đức,...

Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia. Năm XB: 2009.

Mô tả: 343Tr, kích thước: 21cm. Số định danh:

Nội dung:

Phần I: Những lời dạy của chủ tịch Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng. Phần II: Nội dung tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh. Phần III: Sáng mãi tấm gương của người.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn