foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nhiều tác giả.

Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia. Năm XB: 2009.

Mô tả: 103Tr, kích thước: 21cm. Số định danh:

Nội dung:

1/ Trung với nước, hiếu với dân - Một phẩm chất cơ bản trong tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh. 2/ Phẩm chất đạo đức cách mạng trung với nước, hiếu với dân của Hồ Chí Minh. 3/ Phẩm chất cần kiệm liêm chính, chí công vô tư trong tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh. 4/ Lòng nhân ái - nhân tố cơ bản trong đạo đức Hồ Chí Minh. 5/ Hồ Chí Minh - biểu tượng mẫu mực về sự khiêm tốn, giản dị. 6/ Hồ Chí Minh - tấm gương về tận trung với nước, tận hiếu với dân cho cán bộ, đảng viên trong thời kỳ hội nhập. 7/ Học tập tư tưởng lấy dân làm gốc và đạo đức hết lòng phục vụ nhân dân của Hồ Chí Minh. 8/ Để phẩm chất đạo đức "Suốt đời phấn đấu quên mình vì nước, vì dân" của chủ tịch Hồ Chí Minh trở thành hành động cách mạng của cán bộ, đảng viên trong điều kiện hiện nay.

Tác giả: PGS. TS. Thành Duy.

Nhà xuất bản: Khoa học Xã hội. Năm XB: 2010.

Mô tả: 135Tr, kích thước: 21cm. Số định danh: 335.4346 / D523 .Vị trí: Kho Quốc văn 1

Nội dung:

Chương 1: Mối quan hệ giữa văn hóa và việc xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện phù hợp với thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Chương 2: Từ quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin đến tư tưởng Hồ Chí Minh về bản chất con người. Chương 3: Tư tưởng Hồ Chí Minh và quá trình hình thành con người Việt Nam phát triển toàn diện. Chương 4: Tư tưởng Hồ Chí Minh về bản chất con người Việt Nam phát triển toàn diện. Chương 5: Tư tưởng Hồ Chí Minh về quan niệm và giải pháp xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện. Chương 6: Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện trong bối cảnh hiện nay.

 

Tác giả: Ban Tư tưởng Văn hóa Trung Ương.

Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia. Năm xuất bản: 2007.

Mô tả: 230Tr. Khổ: 13 x 19cm.

Nội dung:

Phần thứ nhất: Những lời dạy của chủ tịch Hồ Chí Minh về đạo đức. Phần thứ hai: Những mẩu chuyện về tấm gương đạo đức của chủ tịch Hồ Chí Minh.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn