foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: PGS. TS. Bùi Đình Phong.

Nhà xuất bản: Công an Nhân dân. Năm XB: 2009.

Mô tả: 431Tr, kích thước: 14,5x20,5cm. Số định danh:

Nội dung:

1/ Tầm nhìn và bản lĩnh văn hóa Hồ Chí Minh. 2/ Mục tiêu cách mạng Việt Nam trong triết lý phát triển Hồ Chí Minh. 3/ Triết lý và biện chứng thi đua yêu nước. 4/ Chủ tịch Hồ Chí Minh với phong trào thi đua yêu nước. 5/ Bản lĩnh văn hóa và minh triết Hồ Chí Minh. 6/ Tư tưởng Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu. 7/ Hồ Chí Minh với việc chăm lo đời sống và sức khỏe cho người lao động. 8/ Tư tưởng Hồ Chí Minh - giá trị phổ biến, trường tồn. 9/ Tư tưởng Hồ Chí Minh về nền độc lập Việt Nam. 10/ Tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền con người. 11/ Nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh. 12/ Tư tưởng Hồ Chí Minh về kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại. 13/ Cần nhận thức đúng đắn cuộc cách mạng chống tham ô, lãng phí, quan liêu. 14/ Thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí quan liêu theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình hiện nay. 15/ Tư tưởng "Không có gì quý hơn độc lập, tự do" soi sáng sự nghiệp dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh. 16/ Tinh thần Cách mạng Tháng Tám trong sự nghiệp đổi mới hiện nay. 17/ Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay. 18/ Sứ mệnh cao cả của báo chí trước yêu cầu mới. 19/ Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa và xây dựng con người mới. 20/ Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa và xây dựng con người mới. 21/ Lắng nghe ý kiến của dân chúng - một giá trị trong văn hóa lãnh đạo. 22/ Quan điểm của Hồ Chí Minh về vai trò của đảng cầm quyền trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. 23/ Cần một tư duy đột phá về mối quan hệ giữa kinh tế và văn hóa. 24/ Sinh viên học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. 25/ Hồ Chí Minh: hội nhập và phát triển. 26/ Quan điểm Hồ Chí Minh về phát triển nông nghiệp. 27/ Đảng ta vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh, thực hiện các giải pháp giữ vững môi trường hòa bình, phát triển kinh tế - xã hội. 28/ Phát triển giáo dục Việt Nam dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh. 29/ Vận dụng sáng tạo triết lý phát triển Hồ Chí Minh trong bối cảnh hiện nay.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn