foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Lê Mậu Hãn.

Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia. Năm XB: 2003.

Mô tả: 363Tr, kích thước: 15x21cm. Số định danh:

Nội dung:

Phần 1: Cương lĩnh, chiến lược cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh đưa dân tộc tiến vào kỷ nguyên độc lập, tự do. Phần 2: Cách mạng giải phóng dân tộc và khởi nghĩa dân tộc. Phần 3: "Không có gì quý hơn Độc lập, Tự do" - Động lực, mục tiêu đại đoàn kết, đại thành công của sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn