foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Bá Ngọc.

Nhà xuất bản: Nghệ An. Năm XB: 2004.

Mô tả: 222Tr, kích thước: 13 x 20,5 cm. Số định danh:

Nội dung:

Phần 1: Quê hương và sự nghiệp. Phần 2: Đi tìm đường cứu nước. Những hoạt động cách mạng ở nước ngoài. Phần 3: Thành lập mặt trận Việt Minh - Lãnh đạo Cách mạng Tháng Tám thắng lợi. Sáng lập Nước Việt Nam Dân chủ Công hòa. Phần 4: Xây dựng và bảo vệ chính quyền dân chủ, chuẩn bị kháng chiến lâu dài. Phần 5: Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1946-1954).Phần 6: Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo toàn dân đồng lòng xây dựng và bảo vệ miền Bắc, đấu tranh giải phóng miền Nam. Phần 7: Trọn cuộc đời 79 mùa xuân.

Một số mẩu chuyện về đời sống hằng ngày của Bác Hồ.


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn