foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Văn Vũ Linh. PGS. TS. Lê Văn Sơn (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Đà Nẵng. Năm: 2014. Mô tả: 101Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh: . Vị trí: Phòng Tài nguyên nội sinh.

Mục tiêu, nhiệm vụ nghiên cứu của luận văn:

Mục đích của đề tài là tìm hiểu bộ phần mềm Apache CloudStack để xây dựng mô hình triển khai hệ thống ĐTĐM sử dụng cơ sở hạ tầng sẵn có tại trường Đại học Trà Vinh.

Xây dựng thành công hệ thống “Điện toán đám mây” cục bộ tại Trường Đại học Trà Vinh.

Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:

- Cơ sở hạ tầng sẵn có tại Trường Đại học Trà Vinh

- Hệ thống điền khiển ĐTĐM Apache CloudStack

- Các hệ thống ảo hóa(hypervisor)

Đề tài được nghiên cứu và xây dựng các giải pháp đáp ứng các nhu cầu tại Trường Đại học Trà Vinh.

 

Tác giả: Nguyễn Thanh Thoại. TS. Đỗ Thanh Nghị, TS. Phạm Nguyên Khang (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Cần Thơ. Năm: 2014. Mô tả: 73Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh: 006.3 Th404. Vị trí: Phòng Tài nguyên nội sinh.

Mục tiêu nghiên cứu của luận văn:

Đề tài tập trung vào thiết kế mô hình phân lớp ảnh đa lớp dựa trên việc trích chọn đặc trƣng SIFT, biểu diễn ảnh bằng mô hình túi từ (the bag-of-words (BoW)) và áp dụng giải thuật giảm gradient ngẫu nhiên đa lớp (MC-SGD Multiclass Stochatic Gradient Descent) để phân lớp ảnh. Kết quả cần đạt được: mô hình phân lớp ảnh đa lớp.

 

Tác giả: Phan Mai Bạch. PGS. TS. Nguyễn Thanh Bình (người hướng dẫn khoa học)

Trường Đại học Đà Nẵng. Năm: 2013. Mô tả: 80Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh: 027.759786/ B102. Vị trí: Phòng Tài nguyên nội sinh.

 

Mục tiêu nghiên cứu của luận văn:

Đề tài: “Ứng dụng web ngữ nghĩa để xây dựng thư viện số tại Trường Đại học Trà Vinh” nhằm để ứng dụng Web ngữ nghĩa trợ giúp khai thác hiệu quả tìm kiếm tài liệu nhằm nâng cao chất lượng học tập cho sinh viên tại Trường Đại học Trà Vinh.

Mục tiêu đề tài đặt ra là nghiên cứu tổng quan về web ngữ nghĩa và công cụ liên quan. Xây dựng kho dữ liệu tài nguyên tài liệu về thư viện số.

Ứng dụng thành công web ngữ nghĩa vào một ứng dụng cụ thể đó là xây dựng website hỗ trợ tìm kiếm trong thư viện số.Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc tìm kiếm tài liệu một cách tốt nhất nhằm tạo ra chất lượng học tập tại trường.

 

Tác giả: Kim Pi Sích. PGS. TS. Phan Huy Khánh (người hướng dẫn khoa học)

Trường Đại học Đà Nẵng. Năm: 2014. Mô tả: 101Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh: 005.74/ S302. Vị trí: Phòng Tài nguyên nội sinh

Mục tiêu nghiên cứu của luận văn:

Nghiên cứu các vấn đề về xử lý ngôn ngữ tiếng Việt: phương pháp dịch máy, kỹ thuật tách từ tiếng Việt, kho ngữ liệu song ngữ, ...

Xây dựng kho dữ liệu song ngữ Việt - Khmer có cấu trúc mở và dễ kế thừa để phục vụ cho các chương trình xử lý ngôn ngữ tự nhiên Việt - Khmer khác.

Khai thác kho ngữ liệu, xây dựng hệ thống dịch tự động Việt - Khmer trong lĩnh vực dự báo thời tiết nhằm trợ giúp cho các ban biên tập báo, phát thanh truyền hình trong việc biên tập các tin dự báo thời tiết bằng tiếng Khmer được dễ dàng, chính xác và nhanh chóng hơn.

 

Tác giả: Nguyễn Nhứt Lam, Barry Denby(người hướng dẫn khoa học)

Griffith College Dublin. Năm: 2013. Mô tả: 57Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: . Vị trí: Phòng Tài nguyên nội sinh

Tóm tắt:

Nowadays, with the evolution of the Internet and web techno logies, web conferencing systems has played an important role in distance education. The fundamental features that every web conferencing system has are the real -time communications capabilities between web browsers. However, it is the fact that some of them still require web browser-specific implementations or proprietary plugins. WebRTC, a new technology, turned out to be a suitable solution. This technology enables real-time communication capability between web browsers without relying on other third-party plugins. The Thesis comes from the above ideas. It is about designing and implementing a web conferencing system using WebRTC technology .

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn