Tác giả: Võ Thành C; TS. Đỗ Thanh Nghị, TS. Phạm Nguyên Khang (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Cần Thơ. Năm: 2015.

Mô tả: 60Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh: 006.31 C250.Vị trí: Phòng đọc.

Mục đích nghiên cứu của Luận văn:

Mục tiêu của đề tài là xây dựng một mô hình cho bài toán nhận dạng logo với mong muốn có thời gian xử lý nhanh và độ chính xác cao. Ngoài ra mô hình đề xuất phải không quá phức tạp để có thể ứng dụng vào việc xây dựng các hệ thống nhận dạng logo trong thực tế.

Register to read more ...