Tác giả: Đoàn Phước Miền, TS. Huỳnh Hữu Hưng (người hướng dẫn).

Đại học Đà Nẵng. Năm: 2015.

Mô tả: 76Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh: 006.4 M305.

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là nghiên cứu nhận dạng chữ số và ứng dụng để tìm lời giải cho trò chơi Sudoku.

Đề tài tập trung nghiên cứu xung quanh các đối tượng sau:

- Thuật toán K – láng giềng gần nhất (K-Nearest Neighbors);

- Thuật toán SVM;

- Mạng Nơron;

- Các hình ảnh sudoku.

Register to read more ...