Tác giả: Nguyễn Anh Minh; TS. Trương Quốc Định (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 52Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 910.285/ M312. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục tiêu chung của đề tài là xây dựng được ứng dụng hỗ trợ người du lịch có sử dụng công nghệ thực tế tăng cường với một số tính năng cơ bản có thể đáp ứng được nhu cầu của người sử dụng.