Tác giả: Dương Mộng Thu; TS. Huỳnh Hữu Hưng (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 56Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 006.31/ Th500. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục tiêu luận văn là ứng dụng phương pháp học sâu để phát hiện và nhận dạng xe máy trong các hình ảnh thu nhận từ camera.