Tác giả: Trần Quốc Toàn; TS. Trương Quốc Định (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 52Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 006.4/ T406. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu lý thuyết về xử lý và phân loại bản tin tự động, thực hiện bước phân tích, thiết kế cơ sở dữ liệu và đặc tả hệ thống phân loại bản tin tự động cần xây dựng. Nghiên cứu mô hình phân loại bản tin theo chủ đề (Topic model) sử dụng thuật toán Latent Dirichlet Allocation (LDA) để tìm tập đặc trưng cho các chủ đề áp dụng cho luận văn. Xây dựng ứng dụng “xây dựng công cụ phân loại bản tin tự động” chạy trên nền web, triển khai, cài đặt thử nghiệm hệ thống tại Sở Thông tin và Truyền thông phục vụ Cổng thông tin điện tử tỉnh Trà Vinh.