Tác giả: Nguyễn Ngọc Tuấn; PGS. TS. Nguyễn Thái Nghe (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 48Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 025.04/ T502. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục tiêu chính của đề tài là đề xuất giải pháp trong tìm kiếm tài nguyên học tập dựa trên nội dung văn bản tiếng Việt và sử dụng sức mạnh của xử lý song song và phân tán của một cụm máy tính để xử lý dữ liệu, giúp cho sinh viên tìm được nhiều tài liệu mà mình quan tâm, tiết kiệm thời gian xử lý những tài liệu không liên quan.