foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Phan Thị Phương Nam; TS. Phạm Thị Xuân Lộc (Người hướng dẫn Khoa học).

Trường ĐH Cần Thơ. Năm: 2012. Mô tả: 56Tr, kích thước: 21x29 cm. Số định danh: 398.0951 T502. Vị trí: Phòng Tài nguyên nội sinh

Mục tiêu nghiên cứu của luận văn:

Tìm siêu dữ liệu mô tả các đối tượng sau:

- Siêu dữ liệu mô tả các thuộc tính của từng quan hệ (bảng) và thuộc tính (trường) của cơ sở dữ liệu quan hệ để mô tả sự thay đổi về cấu trúc của các quan hệ và thuộc tính trong cơ sở dữ liệu quan hệ.

- Siêu dữ liệu mô tả từng thuộc tính của quan hệ được kết xuất ra hệ thống kết xuất.

- Siêu dữ liệu mô tả từng thuộc tính của một báo biểu.

- Siêu dữ liệu để mô tả từng thuộc tính của các thành phần báo biểu kết xuất.

Thực hiện ánh xạ nhờ vào giá trị của từng siêu dữ liệu được lưu trữ nhằm tạo mối liên kết động để giải quyết hai vấn đề sau:

1. Hệ thống kết xuất có khả năng thay đổi kết xuất được trong từng ngữ cảnh sử dụng.

2. Thích nghi được sự thay đổi cấu trúc bên trong của cơ sở dữ liệu. Hệ thống không thực hiện các câu truy vấn trên dữ liệu được lưu trữ trong CSDL quan hệ.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn