Tác giả: Lữ Minh Liềng; TS. Nguyễn Thiện Nghĩa (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2021.

Mô tả: 48Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 621.38411/ L306. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Xây dựng hệ thống giám sát gửi và lấy xe một cách tự động trên cơ sở ứng dụng kĩ thuật RFID và xử lý ảnh.