Tác giả: Vương Tuấn Phong. PGS. TS. Nguyễn Hiếu Trung (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2015.

Mô tả: 82Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh: 333.91 Ph431

Mục tiêu nghiên cứu:

- Xác định hiện trạng khai thác sử dụng nước dưới đất cho sinh hoạt của các hộ dân cư trong thành phố Trà Vinh

- Đánh giá nhu cầu sử dụng nước cấp của người dân ở TP. TV

- Xác định các thách thức về lượng và chất trong khai thác nước dưới đất phục vụ cho sinh hoạt trong TP.TV

- Đề xuất giải pháp ứng phó với các thách thức

- Xác định các nguồn có thể cung cấp nước sinh hoạt cho các hộ dân cư trong tỉnh Trà Vinh

Register to read more ...