foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 3 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: GS. TS. Lê Minh Tâm, ThS. Vũ Thị Nga (chủ biên).

Nhà xuất bản Công an Nhân dân. Năm xuất bản: 2012.

Mô tả: 531Tr. Khổ: 15 x 22cm.

Nội dung:

Chương 1: Quá trình hình thành nhà nước đầu tiên ở Việt Nam - nhà nước Văn Lang Âu lạc. Chương 2: Nhà nước và pháp luật giai đoạn đấu tranh chống đồng hóa của phong kiến Trung Quốc (179 tr.CN -938). Chương 3: Một số vấn đề chung về nhà nước và pháp luật phong kiến. Chương 4: Nhà nước và pháp luật Ngô, Đinh, tiền Lê giai đoạn củng cố nền độc lập dân tộc và bước đầu xác lập nhà nước trung ương tập quyền. Chương 5: Nhà nước và pháp luật các triều đại Lý, Trần, Hồ trong giai đoạn củng cố và phát triển nhà nước trung ương tập quyền. Chương 6: Nhà nước phong kiến quân chủ tập quyền thời Lê sơ (Đầu thế kỷ XV - đầu thế kỷ XVI).  Chương 7: Nhà nước trong thời kỳ nội chiến phân liệt (TK XVI - XVIII). Chương 8: Pháp luật thế kỷ thứ XV - XVIII, Bộ Quốc triều Hình luật và Bộ Quốc triều Khám tụng điều lệ. Chương 9: Nhà nước và pháp luật trong nền quân chủ chuyên chế triều Nguyễn (1802 - 1884). Chương 10: Chính quyền. Chương 11: Pháp luật và tòa án. Chương 12: Cách mạng tháng tám và sự ra đời của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nhà nước và pháp luật trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 - 1954). Chương 13: Nhà nước và pháp luật trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước, thống nhất tổ quốc (1954 - 1976). Chương 14: Sự thành lập nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1976), nhà nước và pháp luật trong cơ chế tập trung quan liêu - bao cấp (1975 - 1986). Chương 15: Nhà nước và pháp luật thời kỳ đổi mới.

 

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Tác giả: Phạm Điềm, ThS. Vũ Thị Nga (chủ biên).

Nhà xuất bản Công an Nhân dân. Năm xuất bản: 2012.

Mô tả: 438Tr. Khổ: 14,5 x 20,4cm.

Nội dung:

Phần thứ nhất: Sự tan rã của công xã nguyên thủy - quá trình hình thành nhà nước và pháp luật.

Phần thứ hai: Nhà nước và pháp luật thời kỳ cổ đại.

Chương 1: Nhà nước và pháp luật phương Đông cổ đại. Chương 2: Nhà nước và pháp luật phương Tây cổ đại.

Phần thứ ba: Nhà nước và pháp luật thời kỳ trung đại.

Chương 3: Nhà nước và pháp luật phong kiến phương Đông. Chương 4: Nhà nước và pháp luật phong kiến Tây Âu.

Phần thứ tư: Nhà nước và pháp luật thời kỳ cận đại.

Chương 5: Nhà nước và pháp luật tư sản.

Phần thứ năm: Nhà nước và pháp luật thời kỳ hiện đại.

Chương 6: Nhà nước và pháp luật tư sản thời kỳ hiện đại. Chương 7: Nhà nước và pháp luật xã hội chủ nghĩa.

 

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Tác giả: Nguyễn Quang Ngọc (chủ biên).

Nhà xuất bản: Giáo dục. Năm XB: 2007.

Mô tả: 399Tr. Kích thước: 16x24cm.

Nội dung:

Phần thứ nhất: Lịch sử Việt Nam cổ - trung đại.

Chương 1: Việt Nam từ tiền sử đến thời dựng nước. Chương 2: Việt Nam trong thời kỳ Bắc thuộc. Chương 3: Việt Nam từ giữa thế kỷ X đến cuối thế kỷ XIV. Chương 4: Việt Nam thế kỷ XV. Chương 5: Việt Nam từ giữa thế kỷ XVI đến đầu thế kỷ XVIIIChương 6: Việt Nam từ giữa thế kỷ XVIII đến giữa thế kỷ XIX.

Phần thứ hai: Lịch sử Việt Nam cận - hiện đại.

Chương 7: Việt Nam nửa cuối thế kỷ XIX. Chương 8: Việt Nam từ đầu thế kỷ XX đến cuối chiến tranh thế giới thứ nhất. Chương 9: Việt Nam từ sau chiến tranh thế giới thứ nhất đến năm 1930. Chương 10: Việt Nam trong những năm 1930 - 1945. Chương 11: Việt Nam trong chín năm kháng chiến chống thực dân Pháp và xây dựng chế độ dân chủ mới (1945- 1954). Chương 12: Việt Nam từ 1954 đến 1975. Chương 13: Việt Nam từ 1975 đến nay.

Tổng kết.

Register to read more ...

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Tác giả: Ngô Đức Thọ (chủ biên).

Nhà xuất bản: Văn học. Năm XB: 2006.

Mô tả: 875Tr. Kích thước: 16x24cm.

Nội dung:

Tổng quát về các khoa thi Hội và tài liệu Đăng khoa lục Đại khoa.

A. Các nhà khoa bảng thời Lý - Trần - Hồ. B. Các nhà khoa bảng triều Lê Sơ. C. Các nhà khoa bảng triều Mạc. D. Các nhà khoa bảng triều Lê Trung Hưng. E. Các nhà khoa bảng triều Nguyễn.

Danh sách các vị Tam Khôi.

Thống kê các khoa thi tiến sĩ và tương đương (1075-1919).

Thư mục tài liệu tham khảo.

Bảng tra họ tên các nhà khoa bảng Việt Nam (1075-1919).

Register to read more ...

User Rating: 1 / 5

Star ActiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: Đào Duy Anh.

Nhà xuất bản: TP. Hồ Chí Minh. Năm XB: 1992.

Mô tả: 388Tr.

Nội dung

Thiên thứ nhất: Tự luận. Thiên thứ hai: Kinh tế sinh hoạt. Thiên thứ ba: Xã hội chính trị sinh hoạt. Thiên thứ tư: Trí thức sinh hoạt. Thiên thứ năm: Tổng luận.

Register to read more ...


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn