foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Tác giả: ThS. Phan Trọng Hòa (chủ biên), TS. Lê Quốc Hùng.

Nhà xuất bản Hồng Đức. Năm xuất bản: 2016.

Mô tả: 482Tr, 14,5x20,5cm. Số định danh: 320.10711/ H401. Vị trí: Phòng Học liệu Quốc văn 1.

Nội dung:

Phần 1. Nguồn gốc của nhà nước và pháp luật. Phần 2. Nhà nước và pháp luật chiếm hửu nô lệ. Phần 3. Nhà nước và pháp luật phong kiến. Phần 4. Nhà nước và pháp luật tư sản trong thời kỳ chủ nghĩa tư bản tự do cạnh tranh. Phần 5. Nhà nước và pháp luật tư bản thời kỳ chủ nghĩa tư bản lũng đoạn và chủ nghĩa tư bản hiện đại. Phần 6. Nhà nước và pháp luật xã hội chủ nghĩa.

 

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Tác giả: Lê Xuân Hồng, Lê Thị Kim Thoa.

NXB: Khoa học tự nhiên và Công nghệ. Năm: 2007.

Mô tả: 278Tr, kích thước: 21cm. Số định danh: 551.4/ H455. Vị trí: Phòng Học liệu Quốc văn 1.

Nội dung:

Chương 1: Các khái niệm cơ bản về đìa hình đới bờ. Chương 2: Khái niệm về thủy - động lực đới bờ. Chương 3: Các phương pháp nghiên cứu. Chương 4: Các yếu tố thành tạo và ảnh hưởng đến quá trình địa mạo bờ biển Việt Nam. Chương 5: Một số đặc điểm các yếu tố nội sinh ở đới bờ biển Việt Nam. Chương 6: Đặc điểm các yếu tố ngoại sinh vùng biển ven bờ Việt Nam. Chương 7: Hình thái địa hình bờ biển Việt Nam. Chương 8: Bờ biển sinh vật và nhân sinh. Chương 9: Các hệ địa mạo đường bờ biển Việt Nam. Chương 10: Hiện trạng xói lở và bồi tụ - Sự biến động đường bờ biển Việt Nam. Chương 11: Các kiểu bờ biển và  phân vùng bờ biển Việt Nam. Chương 12: Hình thái bờ biển nâng lên và nhấn chìm do hoạt động tân kiến tạo và dao động mực nước chân tĩnh đại dương. Chương 13: Lịch sử phát triển địa mạo bờ biển Việt Nam. Chương 14: Địa mạo bờ biển và phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam. Chương 15: Khai thác tổng hợp tài nguyên ven biển hợp lý, bảo vệ môi trường địa mạo bờ biển phát triển bền vững.

 

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Tác giả: Nguyễn Thị Kim Thoa.

NXB: Khoa học Tự nhiên & Công nghệ. Năm: 2007.

Mô tả: 332Tr, kích thước: 27cm. Số định danh: 538.78597/ Th401. Vị trí: Phòng Học liệu Quốc văn 1.

Nội dung:

Chương 1: Trường địa từ. Chương 2: Trường địa từ và cấu trúc bên trong của trái đất. Chương 3: Trường địa từ và môi trường xung quan trái đất. Chương 4: Nghiên cứu biến thiên của trường địa từ trên lãnh thổ Việt Nam. Chương 5: Xây dựng mạng lưới đo biến thiên thế kỷ trên lãnh thổ Việt Nam. Chương 6: Nghiên cứu cổ từ tại Việt Nam. Chương 7: Nghiên cứu ứng dụng trường địa từ tại Việt Nam. 

 

User Rating: 3 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: Nguyễn Thị Vang (chủ biên).

NXB: Nông nghiệp. Năm: 2005.

Mô tả: 168Tr, kích thước: 19x27cm. Số định danh:

Nội dung:

Chương 1: Đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu của địa lý kinh tế. Chương 2: Những vấn đề lý luận cơ bản về tổ chức lãnh thổ. Chương 3: Tài nguyên thiên nhiên.Chương 4: Tài nguyên nhân văn. Chương 5: Tổ chức lãnh thổ ngành sản xuất công nghiệp. Chương 6: Tổ chức lãnh thổ ngành Nông - Lâm - Ngư nghiệp.Chương 7: Tổ chức lãnh thổ dịch vụ Việt Nam. Chương 8: Tổ chức lãnh thổ các vùng kinh tế ở Việt Nam.

 

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Tác giả: Lê Văn Khoa (chủ biên).

Nhà xuất bản Giáo dục. Năm XB: 2005.

Mô tả: 215Tr. Kích thước: 19x27m.

Nội dung:

Chương 1: Các khái niệm và định nghĩa về đất ngập nước. Chương 2: Môi trường đất ngập nước. Chương 3: Sinh địa hóa đất ngập nước. Chương 4: Phát triển hệ sinh thái đất ngập nước. Chương 5: Các hệ sinh thái đất ngập nước ven biển. Chương 6: Các hệ sinh thái đất ngập nước nội địa.. Chương 7: Phân loại và kiểm kê đất ngập nước. Chương 8: Quản lý và bảo vệ đất ngập nước. Chương 9: Tài nguyên đất ngập nước Việt Nam - phục hồi và sử dụng hợp lý.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn