foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Tác giả: GS. TS. Lê Minh Tâm, ThS. Vũ Thị Nga (chủ biên).

Nhà xuất bản Công an Nhân dân. Năm xuất bản: 2012.

Mô tả: 531Tr. Khổ: 15 x 22cm.

Nội dung:

Chương 1: Quá trình hình thành nhà nước đầu tiên ở Việt Nam - nhà nước Văn Lang Âu lạc. Chương 2: Nhà nước và pháp luật giai đoạn đấu tranh chống đồng hóa của phong kiến Trung Quốc (179 tr.CN -938). Chương 3: Một số vấn đề chung về nhà nước và pháp luật phong kiến. Chương 4: Nhà nước và pháp luật Ngô, Đinh, tiền Lê giai đoạn củng cố nền độc lập dân tộc và bước đầu xác lập nhà nước trung ương tập quyền. Chương 5: Nhà nước và pháp luật các triều đại Lý, Trần, Hồ trong giai đoạn củng cố và phát triển nhà nước trung ương tập quyền. Chương 6: Nhà nước phong kiến quân chủ tập quyền thời Lê sơ (Đầu thế kỷ XV - đầu thế kỷ XVI).  Chương 7: Nhà nước trong thời kỳ nội chiến phân liệt (TK XVI - XVIII). Chương 8: Pháp luật thế kỷ thứ XV - XVIII, Bộ Quốc triều Hình luật và Bộ Quốc triều Khám tụng điều lệ. Chương 9: Nhà nước và pháp luật trong nền quân chủ chuyên chế triều Nguyễn (1802 - 1884). Chương 10: Chính quyền. Chương 11: Pháp luật và tòa án. Chương 12: Cách mạng tháng tám và sự ra đời của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nhà nước và pháp luật trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 - 1954). Chương 13: Nhà nước và pháp luật trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước, thống nhất tổ quốc (1954 - 1976). Chương 14: Sự thành lập nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1976), nhà nước và pháp luật trong cơ chế tập trung quan liêu - bao cấp (1975 - 1986). Chương 15: Nhà nước và pháp luật thời kỳ đổi mới.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn