Tác giả: Mã Thái Hòa; TS. Lý Cẩm Hùng, PGS. TS. Hồ Thị Thanh Vân (người hướng dẫn).

Đại học Bách khoa - ĐHQG TP. Hồ Chí Minh. Năm: 2017.

Mô tả: 72Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

- Xác định điều kiện thích hợp của nhiệt độ và thời gian của quá trình than hóa và hoạt hóa để sản xuất AC từ RH với xử lý RH bằng kiềm;

- Xác định các điều kiện và phương pháp biến tính thích hợp và đánh giá hiệu quả của chúng đối với một số tác nhân gây ô nhiễm cụ thể như nước thải dệt nhuộm, Ni2+  và Cd2+;

- Xác định một số điều kiện ứng dụng RHAC đã sản xuất cho xử lý Ni2+, Cd2+ và methylene blue (MB) trong nước thải dệt nhuộm.

Register to read more ...