Tác giả: Lê Thị Tường Vi; PGS. TS. Đặng Chí Hiền (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 82Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 547 / H107. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

- Nghiên cứu tổng hợp một số dẫn xuất của Sulfonamide từ tác chất ban đầu là Sulfanilamide và các dẫn xuất của chalcone;

- Thử nghiệm hoạt tính sinh học (kháng nấm, kháng khuẩn) của các dẫn xuất Sulfonamide tổng hợp được.

Register to read more ...