foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Huỳnh Minh Toàn; TS. Nguyễn Minh Hòa (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2017.

Mô tả: 82Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 621.406 / T406. Vị trí: Phòng Tự nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Thiết kế bộ điều khiển trượt cho tuabin gió sử dụng máy phát điện đồng bộ nam châm vĩnh cửu. Mô phỏng trên phần mềm và phân tích kết quả mô phỏng từ đó đánh giá tối ưu hiệu suất chuyển đổi năng lượng của tuabin gió sử dụng máy phát điện đồng bộ nam châm vĩnh cửu.

Mục tiêu cụ thể:

- Xây dựng mô hình toán và mô phỏng đáp ứng tuabin gió sử dụng phát điện đồng bộ nam châm vĩnh cửu trên phần mềm Matlab-Simulink;

- Thiết kế bộ điều khiển trượt cho tuabin gió sử dụng máy phát điện đồng bộ nam châm vĩnh cửu;

- Dùng công cụ phần mềm Matlab-Simulink mô phỏng và đánh giá kết quả bộ điều khiển trượt cho tuabin gió sử dụng máy phát đồng bộ nam châm vĩnh cửu.

 

Tác giả: Ngô Văn Nin; TS. Đoàn Anh Tuấn (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2015.

Mô tả: 72Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 621.47 N311. Vị trí: Phòng đọc.

Nội dung:

Chương 1: Năng lượng mặt trời và các phương pháp khai thác, sử dụng.

Chương 2: Cấu trúc một lưới điện mặt trời nối lưới.

Chương 3: Hệ thống điện năng lượng mặt trời kết nối lưới điện Trường Đại học Trà Vinh.

Register to read more ...

Tác giả: Triệu Quốc Huy; PGS. TS. Ngô Văn Dưỡng (người hướng dẫn).

Đại học Đà Nẵng. Năm: 2015.

Mô tả: 103Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của Trung tâm nhiệt điện Duyên Hải đến các chế độ vận hành của hệ thống điện Việt nam: nghiên cứu ảnh hưởng của NMĐ đến điện áp, ảnh hưởng của sự thay đổi trào lưu công suất, phân tích ổn định hệ thống đến chế độ vận hành HTĐ Việt Nam.

- Các nội dung nghiên cứu:

+ Nghiên cứu HTĐ Việt Nam và các chế độ làm việc của HTĐ.

+ Nghiên cứu các phương pháp tính toán chế độ xác lập của HTĐ, lựa chọn phần mềm tính toán là Conus.

+ Nghiên cứu ảnh hưởng của Trung tâm nhiệt điện Duyên hải đến các chế độ vận hành của HTĐ Việt Nam.Tính toán các chế độ vận hành của Hệ thống điện khi có sự tham gia của trung tâm nhiệt điện Duyên Hải.

+ Tính toán và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao độ tin cậy vận hành HTĐ khi có trung tâm nhiệt điện Duyên Hải.

Register to read more ...

Tác giả: Bùi Thị Thu Thủy, GS. TS. Lê Kim Hùng (người hướng dẫn).

Đại học Đà Nẵng. Năm: 2015.

Mô tả: 75Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh: 333.79 Th523

Mục tiêu nghiên cứu:

Khảo sát, đánh giá thực trạng sử dụng năng lượng nhằm đưa ra các giải pháp tiết kiệm năng lượng có thể áp dụng và tăng hiệu quả sử dụng cho Công ty cổ phần đầu tư phát triển thủy sản Trà Cú, tỉnh Trà Vinh.

Register to read more ...

Tác giả: Lê Thành Nam; GS. TS. Lê Kim Hùng (người hướng dẫn khoa học).

Đại học Đà Nẵng. Năm: 2015.

Mô tả: 72Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh: 621.319 N104. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu của luận văn:

Phân tích an toàn hệ thống điện là một trong những vấn đề quan trọng trong vận hành cung cấp điện. Để đảm bảo hệ thống điện vận hành an toàn, việc phân tích các trường hợp sự cố có thể gây mất an toàn, để có biện pháp phòng tránh là cần thiết. Mục tiêu của đề tài là đi sâu vào nghiên cứu cụ thể cho lưới điện truyền tải các tỉnh miền Tây Nam Bộ. Từ đó đề xuất các giải pháp khắc phục nhằm nâng cao độ an toàn trong vận hành của hệ thống thuộc phạm vi nghiên cứu.Với ý tưởng phân tích an toàn các tình huống có thể xảy ra khi vận hành một hệ thống điện, tên đề tài được chọn sẽ là: “Phân tích an toàn vận hành lưới điện truyền tải các tỉnh miền Tây Nam Bộ”.

Register to read more ...


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn