foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Ngô Văn Nin; TS. Đoàn Anh Tuấn (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2015.

Mô tả: 72Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 621.47 N311. Vị trí: Phòng đọc.

Nội dung:

Chương 1: Năng lượng mặt trời và các phương pháp khai thác, sử dụng.

Chương 2: Cấu trúc một lưới điện mặt trời nối lưới.

Chương 3: Hệ thống điện năng lượng mặt trời kết nối lưới điện Trường Đại học Trà Vinh.

Register to read more ...


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn