foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Huỳnh Quang Hải; PGS. TS. Võ Ngọc Điều (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2017.

Mô tả: 78Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 621.3191 / H103. Vị trí: Phòng Tự nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của Trung tâm nhiệt điện Duyên Hải đến các chế độ vận hành của hệ thống điện Miền Nam Việt nam:

- Nghiên cứu HTĐ Miền Nam Việt Nam và các chế độ làm việc của HTĐ Miền Nam;

- Nghiên cứu các phương pháp tính toán chế độ xác lập của HTĐ, lựa chọn phần mềm tính toán là PSS/E;

- Nghiên cứu ảnh hưởng của Trung tâm nhiệt điện Duyên hải đến các chế độ vận hành của HTĐ Miền Nam Việt Nam. Tính toán các chế độ vận hành của Hệ thống điện khi có sự tham gia của trung tâm nhiệt điện Duyên Hải;

- Tính toán và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao độ tin cậy vận hành HTĐ Miền Nam khi có trung tâm nhiệt điện Duyên Hải.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn