foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Huỳnh Ngọc Xuân; TS. Nguyễn Minh Hòa.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 73Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 621.31244/ X502. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu đánh giá tiềm năng năng lượng mặt trời, từ số liệu tiềm năng bức xạ mặt trời phân tích và mô phỏng bằng các phần mềm khác nhau, cho ra kết quả là sự tác động của nhà máy điện mặt trời đến sự ổn định của hệ thống điện tỉnh Trà Vinh như: tần số, điện áp cũng như giới hạn truyền tải của các thiết bị trên hệ thống. Nhằm đáp ứng các quy định, quy phạm về giải pháp và yêu cầu kỹ thuật, công nghệ đối với các nhà máy điện mặt trời khi đấu nối vào hệ thống điện 220kV. Vì vậy, giá trị điện áp vận hành cho phép tại điểm thoả thuận đấu nối giữa nhà máy điện mặt trời và hệ thống điện sẽ là mục tiêu nghiên cứu, mô phỏng, so sánh, đánh giá và lựa chọn sự phù hợp với các quy định, thông tư hiện hành. Mục đích cuối cùng để đạt được sự đồng ý thoả thuận cho phép đấu nối giữa nhà máy điện mặt trời và Tổng Công ty truyền tải điện quản lý vận hành lưới điện đấu nối, làm cơ sở để thực hiện hồ sơ thoả thuận mua bán điện và các hồ sơ yêu cầu trong các giai đoạn sau. Ngoài ra nghiên cứu còn phân tích tính khả thi của dự án bao gồm: Tổng chi phí đầu tư, lựa chọn máy điện mặt trời thích hợp, thời gian hoàn vốn, thời gian phát sinh lợi nhuận từ dự án.


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn