foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Chí Trung; PGS. TS. Nguyễn Xuân Hưng (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2022. Mô tả: 66Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 657/ Tr513. Vị trí: Phòng Tài nguyên Nội sinh.

Mục tiêu nghiên cứu:

Xác định các nhân tố có ảnh hưởng tác động đến quyết định chọn dịch vụ kế toán của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Huyện Châu Thành Tỉnh Bến Tre. Đề xuất giải pháp thúc đẩy phát triển dịch vụ kế toán tại Huyện Châu Thành thời gian tới.

 

Tác giả: Nguyễn Thị Trúc Linh; TS. GVC. Vũ Quốc Thông (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2022. Mô tả: 80Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 657/ L312. Vị trí: Phòng Tài nguyên Nội sinh.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng và mức độ tác động của từng nhân tố đến hệ thống kế toán của tổ chức công đoàn Tiền Giang để đề xuất những giải pháp hoàn thiện trong thời gian tới

 

Tác giả: Lê Trường Vũ; TS. Lê Hoàng Phúc (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2022. Mô tả: 89Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 657.45/ V500. Vị trí: Phòng Tài nguyên Nội sinh.

Mục tiêu nghiên cứu:

Mô tả, khảo sát, đánh giá thực trạng của hệ thống kiểm soát nội bộ tại Bệnh viện Tâm thần Bến Tre. Trên cơ sở đó, đề xuất những giải pháp cụ thể nhằm nâng cao chất lượng hệ thống kiểm soát nội bộ tại Bệnh viện Tâm thần Bến Tre.

 

Tác giả: Nguyễn Dương Trương; PGS. TS. Mai Thị Hoàng Minh (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2022. Mô tả: 93Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 657/ Tr561. Vị trí: Phòng Tài nguyên Nội sinh.

Mục tiêu nghiên cứu:

Hệ thống hóa cơ sở lý luận về tổ chức công tác kế toán trong Doanh nghiệp, bao gồm khái niệm, ý nghĩa, nội dung của tổ chức công tác kế toán. Khảo sát, phân tích và đánh giá thực trạng tổ chức công tác kế toán tại VNPT Bến Tre; chỉ rõ những ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân của hạn chế. Trên cơ sở đó, đề xuất giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại VNPT Bến Tre

 

Tác giả: Lâm Thị Thúy An; PGS. TS. Trần Văn Tùng (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2023. Mô tả: 66Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 658.1511/ A105. Vị trí: Phòng Tài nguyên nội sinh.

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục tiêu là xác định các nhân tố ảnh hưởng và đo lường mức độ tác động của các nhân tố ảnh hưởng đến vận dụng kế toán quản trị tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Trà Vinh. Từ đó, đưa ra những định hướng và kiến nghị khách quan để giúp các nhà quản lý vận dụng nội dung và phương pháp kế toán quản trị để triển khai mô hình kinh doanh phù hợp với doanh nghiệp của mình.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn