foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:



Tác giả: Hà Phương Bằng; PGS. TS. Nguyễn Xuân Hưng (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2022.

Mô tả: 64Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 657.45/ B116. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Tóm tắt:

Luận văn nhằm hệ thống hoá cơ sở lý luận về kiểm soát nội bộ, phân tích và đánh giá thực trạng trong khu vực công, cụ thể là Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Trà Vinh. Tác giả sử dụng phương pháp nghiên cứu tài liệu, tìm hiểu, khảo sát, phỏng vấn để thu thập dữ liệu, từ đó tổng hợp, phân tích để đưa ra các cơ sở lý luận, mô tả và phân tích thực trạng hệ thống kiểm soát nội bộ tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Trà Vinh. Từ đó, xác định những ưu điểm và nguyên nhân dẫn đến hạn chế còn tồn tại trọng hệ thống kiểm soát nội bộ đang vận hành tại đơn vị, qua đó, tác giả đề xuất các giải pháp phù hợp, khả thi và hiệu quả để có thể nâng cao tính hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ tại tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Trà Vinh.

 

Tác giả: Phan Thị Ngọc Diễm; PGS. TS. Huỳnh Quang Linh (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2022.

Mô tả: 52Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 657.3/ D304. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Xác định chất lượng BCTC thông qua các nhân tố ảnh hưởng tại các cơ quan doanh nghiệp vừa và nhỏ tỉnh Tiền Giang. Đo lường mức độ tác động của các nhân tố đến chất lượng BCTC tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ tỉnh Tiền Giang. Đề xuất khám phá hàm ý cải thiện chất lượng BCTC cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại tỉnh Tiền Giang.

 

Tác giả: Huỳnh Thị Cẩm Tú; TS. Lê Hoàng Phúc (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2022.

Mô tả: 64Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 657.835/ T500. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Tóm tắt:

Luận văn trình bày các quan điểm hoàn thiện; các giải pháp chủ yếu hoàn thiện quy trình quản lý và kế toán ngân sách xã gồm: thực hiện quy định về quản lý ngân sách; tổ chức bộ máy kế toán; về tổ chức, thực hiện hệ thống chứng từ kế toán; về tổ chức, thực hiện hệ thống tài khoản kế toán; về tổ chức, thực hiện hệ thống sổ kế toán; về tổ chức, thực hiện hệ thống báo cáo quyết toán và báo cáo tài chính; về tổ chức kiểm tra kế toán; về tổ chức, thực hiện lưu trữ tài liệu kế toán. Bên cạnh đó, một số kiến nghị cũng được luận văn đưa ra nhằm góp phần hoàn thiện kế toán ngân sách và tài chính xã trên địa bàn huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh.

 

Tác giả: Bùi Thị Thúy Oanh; TS. La Xuân Đào (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 90Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 657/ O408. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích và đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng HTTTKT tại các KBNN tỉnh Trà Vinh; từ đó đề xuất một số hàm ý chính sách nhằm nâng cao chất lượng HTTTKT tại các KBNN tỉnh Trà Vinh.

 

Tác giả: Trần Thị Cẩm Đào; PGS. TS. Nguyễn Xuân Hưng (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 64Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 657.45/ Đ108. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Khảo sát thực trạng hệ thống kiểm soát nội bộ tại Công ty Điện lực Trà Vinh. Đề xuất một số giải pháp hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại Công ty Điện lực Trà Vinh trong thời gian tới.


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn