foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Bùi Thị Thúy Oanh; TS. La Xuân Đào (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 90Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 657/ O408. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích và đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng HTTTKT tại các KBNN tỉnh Trà Vinh; từ đó đề xuất một số hàm ý chính sách nhằm nâng cao chất lượng HTTTKT tại các KBNN tỉnh Trà Vinh.

 

Tác giả: Trần Thị Cẩm Đào; PGS. TS. Nguyễn Xuân Hưng (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 64Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 657.45/ Đ108. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Khảo sát thực trạng hệ thống kiểm soát nội bộ tại Công ty Điện lực Trà Vinh. Đề xuất một số giải pháp hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại Công ty Điện lực Trà Vinh trong thời gian tới.

 

Tác giả: Hồng Thị Thùy Trang; TS. Lê Hoàng Phúc (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 84Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 657.45/ Tr106. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Mô tả, phân tích thực trạng và đề xuất các giải pháp nhằm góp phần hoàn thiện công tác kiểm soát nội bộ hoạt động bán lẻ tại ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Trà Vinh.

 

Tác giả: Phạm Hồng Phượng; PGS. TS. Nguyễn Xuân Hưng (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 97Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 657.45/ Ph561. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nhận diện các nhân tố ảnh hưởng đồng thời đo lường mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến sự hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ trong các bệnh viện công lập trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; từ đó đề xuất một số hàm ý chính sách nhằm nâng cao sự hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ trong các bệnh viện công lập trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

 

Tác giả: Lư Thị Kim Ngân; PGS. TS. Trần Văn Tùng (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 92Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 657/ Ng121. Vị trí: Phòng Tự nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích, đánh giá thực trạng công tác kế toán chi NSNN tại KBNN tỉnh Trà Vinh trên cơ sở vận hành trên chương trình TABMIS đồng thời thực hiện chương trình dịch vụ công trực tuyến. Trên cơ sở đó, tác giả đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác kế toán chi NSNN tại đơn vị nhằm góp phần quản lý tài chính đạt hiệu quả, minh bạch.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn