foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Thị Mõng; TS. Dương Thị Mai Hà Trâm (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 97Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 657/ M431. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích, đánh giá thực trạng tổ chức công tác kế toán tại Liên đoàn Lao động tỉnh Trà Vinh và Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Đề xuất những giải pháp nhằm hoàn thiện tổ chức công tác kế toán của tổ chức công đoàn tỉnh Trà Vinh trong thời gian tới.

 

Tác giả: Tăng Thị Tú Anh; PGS. TS. Trần Văn Tùng (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 80Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 657.3/ A107. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Tìm hiểu và đánh giá thực trạng hệ thống BCTC tại các đơn vị HCSN trên địa bàn tỉnh Trà Vinh nhằm hoàn thiện về hệ thống BCTC thông qua việc nghiên cứu các nhân tố tác động đến chất lượng của BCTC áp dụng tại các đơn vị này, từ đó đề xuất các kiến nghị nhằm hoàn thiện chất lượng BCTC của các đơn vị HCSN trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Tác giả: Dương Thị Bích Hạnh; PGS. TS. Mai Thị Hoàng Minh (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 77Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 657.45/ H107. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Tìm hiểu thực trạng hệ thống kiểm soát nội bộ tại Công ty Cổ phần Cấp nước Vĩnh Long, từ đó đề xuất giải pháp hoàn thiện HTKSNB tại Công ty Cổ phần Cấp nước Vĩnh Long.

Tác giả: Lương Minh Triết; PGS. TS. Mai Thị Hoàng Minh (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 79Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 658.1511/ Tr308. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu được thực hiện nhằm phân tích, đánh giá thực trạng trong tổ chức kế toán quản trị của Công ty Cổ phần Cấp Nước Vĩnh Long, từ đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện tổ chức KTQT tại Công ty.

Tác giả: Trần Thị Cẩm Thu; TS. Lê Hoàng Phúc (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 58Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 657.45/ Th500. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Khảo sát, đánh giá thực trạng của hệ thống kiểm soát nội bộ tại Công ty cổ phần Thầu Vân -tỉnh Vĩnh Long. Từ đó, đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ (KSNB) Công ty cổ phần Thầu Vân - tỉnh Vĩnh Long trong thời gian tới.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn