foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Văn Misin; TS. Phạm Ngọc Toàn (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 71Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 657.0285/ M313. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến tổ chức hệ thống thông tin kế toán tại các Trung tâm Y tế trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

 

Tác giả: Nguyễn Thị Phương Thúy; TS. Dương Thị Mai Hà Trâm (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 71Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 352.4/ Th522. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đánh giá thực trạng công tác kiểm soát chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước Châu Thành, tỉnh Trà Vinh. Từ đó, đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác kiểm soát chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước Châu Thành trong thời gian tới.

Tác giả: Trần Thị Nguyệt; PGS. TS. Trần Văn Tùng (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 83Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 657.45/ Ng528. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Xác định các nhân tố ảnh hưởng đến tính hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ tại Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh Tiền Giang; Đánh giá mức độ tác động của các nhân tố đến tính hữu hiệu của HTKSNB tại TTYTDP tỉnh Tiền Giang; Đề xuất một số hàm ý chính sách nhằm nâng cao hiệu quả HTKSNB tại TTYTDP tỉnh Tiền Giang trong thời gian tới.

Tác giả: Đỗ Khắc Trân; TS. Huỳnh Quang Linh (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 61Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 657.3/ Tr121. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng của thông tin báo cáo tài chính tại các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, từ đó đưa ra một số hàm ý hàm ý chính sách cho các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long sử dụng hiệu quả chất lượng thông tin trên báo cáo tài chính.

 

Tác giả: Trương Tú Quyên; TS. Huỳnh Tấn Dũng (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 72Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 658.1511/ Qu603. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng và đề xuất hàm ý chính sách góp phần vận dụng kế toán quản trị vào các doanh nghiệp tại tỉnh Trà Vinh.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn