foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Đặng Thị Nhiệm; PGS. TS. Nguyễn Xuân Hưng (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 73Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Tìm hiểu và đánh giá thực trạng của hệ thống kiểm soát nội bộ tại Bệnh Viện Đa khoa Tỉnh Trà Vinh, tìm ra những hạn chế và nguyên nhân gây ra những hạn chế đó. Đề xuất các giải pháp cụ thể, khoa học nhằm hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại Bệnh viện đa khoa Trà Vinh trong thời gian tới.

Mục tiêu cụ thể:

- Đánh giá thực trạng của hệ thống kiểm soát nội bộ tại Bệnh Viện Đa khoa tỉnh Trà Vinh, tìm ra những hạn chế và nguyên nhân gây ra những hạn chế;

- Đề xuất giải pháp hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại Bệnh Viện Đa khoa Tỉnh Trà Vinh.

Register to read more ...

Tác giả: Trần Thị Kim Chi; PGS. TS. Nguyễn Xuân Hưng (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 82Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Xác định và đo lường mức độ ảnh hưởng của các nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng chế độ kế toán tại các DNNVV trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Mục tiêu cụ thể:

- Nhận diện các nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng chế độ kế toán tại các DNNVV trên địa bàn tỉnh Trà Vinh;

- Đo lường mức độ ảnh hưởng của các nhân tố này đến việc vận dụng chế độ kế toán DNNVV trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Register to read more ...

Tác giả: Trần Thị Tròn; TS. Lê Hoàng Phúc (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 87Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích thực trạng hệ thống kiểm soát nội bộ để đánh giá ưu điểm, hạn chế của hệ thống kiểm soát nội bộ hiện hành tại Trường và đo lường mức độ ảnh hưởng của các nhân tố kiểm soát nội bộ đến chất lượng của hệ thống kiểm soát nội bộ, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hệ thống kiểm soát nội bộ tại Trường Đại học Trà Vinh.

Mục tiêu cụ thể:

- Phân tích thực trạng hệ thống kiểm soát nội bộ tại Trường Đại học Trà Vinh để đánh giá ưu điểm, hạn chế của hệ thống kiểm soát nội bộ hiện hành;

- Đo lường mức độ ảnh hưởng của các nhân tố kiểm soát nội bộ đến chất lượng của hệ thống kiểm soát nội bộ tại Trường Đại học Trà Vinh;

- Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hệ thống kiểm soát nội bộ tại Trường Đại học Trà Vinh.

Register to read more ...

Tác giả: Bùi Thị Thu Trang; PGS. TS. Mai Thị Hoàng Minh (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 95Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Hoàn thiện hệ thống báo cáo tài chính áp dụng tại các đơn vị sự nghiệp công lập tại Trà Vinh nhằm tăng cường tính chất minh bạch và đáp ứng theo yêu cầu của chuẩn mực kế toán công quốc tế.

Mục tiêu cụ thể:

- Tổng quát hóa cơ sở lý luận về hệ thống báo cáo tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập;

- Vận dụng những nội dung của chuẩn mực kế toán công quốc tế và kinh nghiệm áp dụng các nước vào việc lập báo cáo tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập tại Trà Vinh;

- Phân tích thực trạng về hệ thống báo cáo tài chính áp dụng cho đơn vị sự nghiệp công lập tại Trà Vinh và xác định được các nhân tố ảnh hưởng đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính tại những đơn vị này;

- Hoàn thiện được hệ thống báo cáo tài chính áp dụng cho đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Trà Vinh theo hướng tiếp cận và hòa hợp dần với chuẩn mực kế toán công quốc tế.

Register to read more ...

Tác giả: Trần Thị Tuyết Hạnh; TS. Nguyễn Bích Liên (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 66Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Tìm hiều và đánh giá thực trạng của hệ thống kiểm soát nội bộ tại Viettel Trà Vinh, sau đó đưa ra các giải pháp hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ.

Mục tiêu cụ thể:

- Khảo sát thực trạng hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ tại Viettel Trà Vinh;

- Đề xuất những giải pháp để hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại Viettel Trà Vinh.

Register to read more ...


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.