foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Dương Nữ Xuân Thơ; PGS. TS. Trần Văn Tùng (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2023. Mô tả: 96Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 658.1511/ Th460. Vị trí: Phòng Tài nguyên nội sinh.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích, đánh giá thực trạng việc vận dụng kế toán quản trị tại Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn Bến Tre, từ đó đề xuất những giải pháp nâng cao việc vận dụng kế toán quản trị nhằm phục vụ cho nhà quản trị ra quyết định tại Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn Bến Tre.

 

Tác giả: Biện Thị Ngọc; PGS. TS. Nguyễn Xuân Hưng (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2022. Mô tả: 71Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 658.4012/ Ng419. Vị trí: Phòng Tài nguyên nội sinh.

Mục tiêu nghiên cứu:

Xác định các nhân tố ảnh hưởng đến vận dụng BSC đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Kiểm định thang đo và mô hình lý thuyết các nhân tố ảnh hưởng đến vận dụng BSC đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Đánh giá mức độ các nhân tố ảnh hưởng đến vận dụng BSC đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

 

Tác giả: Lê Văn Cọp; TS. Bùi Thanh Long (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2023. Mô tả: 79Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 657.46/ C434. Vị trí: Phòng Tài nguyên nội sinh.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp tại các Doanh nghiệp nhỏ và vừa trong thời gian covid -19 trên địa bàn thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh.

 

Tác giả: Nguyễn Thị Thúy Liễu; TS. Bùi Thanh Long (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2022. Mô tả: 96Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 338.7/ L309. Vị trí: Phòng Tài nguyên nội sinh.

Mục tiêu nghiên cứu:

Xác định các nhân tố ảnh hƣởng đến việc áp dụng kế toán kỹ thuật số tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Phân tích mức độ ảnh hƣởng của các nhân tố đó đến việc áp dụng kế toán kỹ thuật số.

 

Tác giả: Hà Phương Bằng; PGS. TS. Nguyễn Xuân Hưng (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2022.

Mô tả: 64Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 657.45/ B116. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Tóm tắt:

Luận văn nhằm hệ thống hoá cơ sở lý luận về kiểm soát nội bộ, phân tích và đánh giá thực trạng trong khu vực công, cụ thể là Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Trà Vinh. Tác giả sử dụng phương pháp nghiên cứu tài liệu, tìm hiểu, khảo sát, phỏng vấn để thu thập dữ liệu, từ đó tổng hợp, phân tích để đưa ra các cơ sở lý luận, mô tả và phân tích thực trạng hệ thống kiểm soát nội bộ tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Trà Vinh. Từ đó, xác định những ưu điểm và nguyên nhân dẫn đến hạn chế còn tồn tại trọng hệ thống kiểm soát nội bộ đang vận hành tại đơn vị, qua đó, tác giả đề xuất các giải pháp phù hợp, khả thi và hiệu quả để có thể nâng cao tính hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ tại tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Trà Vinh.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn