foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Hồng Thị Thùy Trang; TS. Lê Hoàng Phúc (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 84Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 657.45/ Tr106. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Mô tả, phân tích thực trạng và đề xuất các giải pháp nhằm góp phần hoàn thiện công tác kiểm soát nội bộ hoạt động bán lẻ tại ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Trà Vinh.

 

Tác giả: Phạm Hồng Phượng; PGS. TS. Nguyễn Xuân Hưng (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 97Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 657.45/ Ph561. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nhận diện các nhân tố ảnh hưởng đồng thời đo lường mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến sự hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ trong các bệnh viện công lập trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; từ đó đề xuất một số hàm ý chính sách nhằm nâng cao sự hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ trong các bệnh viện công lập trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

 

Tác giả: Lư Thị Kim Ngân; PGS. TS. Trần Văn Tùng (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 92Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 657/ Ng121. Vị trí: Phòng Tự nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích, đánh giá thực trạng công tác kế toán chi NSNN tại KBNN tỉnh Trà Vinh trên cơ sở vận hành trên chương trình TABMIS đồng thời thực hiện chương trình dịch vụ công trực tuyến. Trên cơ sở đó, tác giả đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác kế toán chi NSNN tại đơn vị nhằm góp phần quản lý tài chính đạt hiệu quả, minh bạch.

 

Tác giả: Hứa Thị Nhựt Linh; TS. Nguyễn Bích Liên (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 87Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 657.45/ L312. Vị trí: Phòng Tự nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại công ty Cổ phần Dược phẩm Trà Vinh: Đánh giá sự hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ tại công ty; đề xuất những giải pháp hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại công ty.

 

Tác giả: Dương Thành Tựu; TS. Huỳnh Tấn Dũng (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 58Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 657/ T566. Vị trí: Phòng Tự nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Xác định khung nghiên cứu về hoàn thiện công tác kế toán thu BHXH bắt buộc tại huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh - Phân tích thực trạng về công tác kế toán thu bảo hiểm xã hội bắt buộc tại Bảo hiểm Xã hội huyện Trà Cú tỉnh Trà Vinh - Đề xuất giải pháp Hoàn thiện công tác kế toán thu bảo hiểm xã hội bắt buộc tại Bảo hiểm Xã hội huyện Trà Cú tỉnh Trà Vinh

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn