foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Võ Thanh Phong; TS. Phạm Quang Huy (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 96Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 657 / Ph431. Vị trí: Phòng Tự nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Tìm hiểu và đánh giá thực trạng tổ chức công tác kế toán tại các bệnh viện công lập trên địa bàn Thành phố Trà Vinh. Đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tại các bệnh viện công lập của tỉnh nhà trong thời gian tới.

Mục tiêu cụ thể:

- Hệ thống hóa cơ sở lý luận về tổ chức công tác kế toán tại các đơn vị sự nghiệp công lập;

- Phân tích và đánh giá thực trạng tổ chức công tác kế toán tại các bệnh viện công lập lớn nhất trên địa bàn Thành phố Trà Vinh đó là Bệnh viện đa khoa Trà Vinh và Bệnh viện Sản nhi Trà Vinh;

Đề xuất các giải pháp để hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại các bệnh viện công lập trên địa bàn tỉnh Trà Vinh trong thời gian tới.

 

Tác giả: Nguyễn Thị Kim Chi; TS. Nguyễn Bích Liên (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 86Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 336.2 / Ch300. Vị trí: Phòng Tự nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục tiêu tổng quát này cũng viết lại trên nền tảng của INTOSAI, đánh giá thực trạng công tác chống thất thu thuế tại Cục Thuế tỉnh Bến Tre, từ đó chỉ ra những ưu, nhược điểm trong hệ thống này. Đây chính là căn cứ để tác giả đưa ra một số giải pháp hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ trong công tác chống thất thu thuế tại Cục Thuế tỉnh Bến Tre.

Mục tiêu cụ thể:

- Đánh giá sự hữu hiệu các thành phần HTKSNB và toàn hệ thống KSNB trong công tác chống thất thu thuế tại Cục Thuế tỉnh Bến Tre;

- Từ kết quả nghiên cứu, kiến nghị các biện pháp, chính sách phù hợp để hoàn thiện HTKSNB trong công tác chống thất thu thuế tại Cục Thuế tỉnh Bến Tre.

 

Tác giả: Phạm Văn Cà; TS. Huỳnh Quang Linh (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 98Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 657.9042 / C100. Vị trí: Phòng Tự nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Mô tả thực trạng sử dụng PMKT tại các DNNVV trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; đồng thời, xác định các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn PMKT phù hợp. Dựa trên cơ sở lý thuyết và kết quả phân tích thực tế, tác giả tiến hành định hướng lựa chọn PMKT phù hợp cho các DNNVV trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Mục tiêu cụ thể:

- Đánh giá thực trạng sử dụng các phần mềm kế toán tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh;

- Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn PMKT phù hợp tại các DNNVV trên địa bàn tỉnh Trà Vinh;

- Định hướng lựa chọn phần mềm kế toán phù hợp tại các DNNVV trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

 

Tác giả: Trần Hồng Phước; TS. Nguyễn Bích Liên (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2017.

Mô tả: 81Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 657.45 / Ph557. Vị trí: Phòng Tự nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu này nhằm hoàn thiện việc vận dụng kỹ thuật kiểm toán vào công tác kiểm tra thuế tại Chi cục thuế huyện Bình Đại tỉnh Bến Tre.

Mục tiêu cụ thể:

- Đánh giá thực trạng về công tác kiểm tra thuế tại Chi cục thuế huyện Bình Đại tỉnh Bến Tre trong thời gian qua. Thực trạng sử dụng kỹ thuật kiểm tra tại Chi cục thuế huyện Bình Đại tỉnh Bến Tre;

- Đề xuất một số giải pháp nhằm vận dụng các kỹ thuật kiểm toán vào công tác kiểm tra thuế tại Chi cục thuế huyện Bình Đại tỉnh Bến Tre.

 

Tác giả: Nguyễn Thị Phúc. TS. Trần Văn Thảo (người hướng dẫn khoa học)

Trường Đại Kinh Tế TP. HCM. Năm: 2013. Mô tả: 63Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh: 657.61/ Ph506. Vị trí: Phòng Tài Nguyên Nội Sinh.

Mục tiêu nghiên cứu của luận văn:

Đánh giá thực trạng lập báo cáo ngân sách hiện tại ở xã trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Đánh giá mức độ hữu ích của báo cáo ngân sách xã trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Tìm ra ưu, khuyết điểm của hệ thống báo cáo ngân sách hiện tại. Đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống báo cáo ngân sách xã trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn