Tác giả: Phạm Văn Cà; TS. Huỳnh Quang Linh (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 98Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 657.9042 / C100. Vị trí: Phòng Tự nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Mô tả thực trạng sử dụng PMKT tại các DNNVV trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; đồng thời, xác định các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn PMKT phù hợp. Dựa trên cơ sở lý thuyết và kết quả phân tích thực tế, tác giả tiến hành định hướng lựa chọn PMKT phù hợp cho các DNNVV trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Mục tiêu cụ thể:

- Đánh giá thực trạng sử dụng các phần mềm kế toán tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh;

- Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn PMKT phù hợp tại các DNNVV trên địa bàn tỉnh Trà Vinh;

- Định hướng lựa chọn phần mềm kế toán phù hợp tại các DNNVV trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.