Tác giả: Trần Thị Tuyết Hạnh; TS. Nguyễn Bích Liên (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 66Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 657.45 / H107. Vị trí: Phòng Tự nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Tìm hiều và đánh giá thực trạng của hệ thống kiểm soát nội bộ tại Viettel Trà Vinh, sau đó đưa ra các giải pháp hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ.

Mục tiêu cụ thể:

- Khảo sát thực trạng hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ tại Viettel Trà Vinh;

- Đề xuất những giải pháp để hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại Viettel Trà Vinh.