foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Bùi Thị Thu Trang; PGS. TS. Mai Thị Hoàng Minh (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 95Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 658.1511 / Tr106 . Vị trí: Phòng Tự nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Hoàn thiện hệ thống báo cáo tài chính áp dụng tại các đơn vị sự nghiệp công lập tại Trà Vinh nhằm tăng cường tính chất minh bạch và đáp ứng theo yêu cầu của chuẩn mực kế toán công quốc tế.

Mục tiêu cụ thể:

- Tổng quát hóa cơ sở lý luận về hệ thống báo cáo tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập;

- Vận dụng những nội dung của chuẩn mực kế toán công quốc tế và kinh nghiệm áp dụng các nước vào việc lập báo cáo tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập tại Trà Vinh;

- Phân tích thực trạng về hệ thống báo cáo tài chính áp dụng cho đơn vị sự nghiệp công lập tại Trà Vinh và xác định được các nhân tố ảnh hưởng đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính tại những đơn vị này;

- Hoàn thiện được hệ thống báo cáo tài chính áp dụng cho đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Trà Vinh theo hướng tiếp cận và hòa hợp dần với chuẩn mực kế toán công quốc tế.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn