Tác giả: Trần Thị Tròn; TS. Lê Hoàng Phúc (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 87Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 657.45 / Tr429. Vị trí: Phòng Tự nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích thực trạng hệ thống kiểm soát nội bộ để đánh giá ưu điểm, hạn chế của hệ thống kiểm soát nội bộ hiện hành tại Trường và đo lường mức độ ảnh hưởng của các nhân tố kiểm soát nội bộ đến chất lượng của hệ thống kiểm soát nội bộ, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hệ thống kiểm soát nội bộ tại Trường Đại học Trà Vinh.

Mục tiêu cụ thể:

- Phân tích thực trạng hệ thống kiểm soát nội bộ tại Trường Đại học Trà Vinh để đánh giá ưu điểm, hạn chế của hệ thống kiểm soát nội bộ hiện hành;

- Đo lường mức độ ảnh hưởng của các nhân tố kiểm soát nội bộ đến chất lượng của hệ thống kiểm soát nội bộ tại Trường Đại học Trà Vinh;

- Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hệ thống kiểm soát nội bộ tại Trường Đại học Trà Vinh.