foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Trần Thị Kim Chi; PGS. TS. Nguyễn Xuân Hưng (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 82Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: . Vị trí: Phòng Tự nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Xác định và đo lường mức độ ảnh hưởng của các nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng chế độ kế toán tại các DNNVV trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Mục tiêu cụ thể:

- Nhận diện các nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng chế độ kế toán tại các DNNVV trên địa bàn tỉnh Trà Vinh;

- Đo lường mức độ ảnh hưởng của các nhân tố này đến việc vận dụng chế độ kế toán DNNVV trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn