Tác giả: Trần Thị Kim Chi; PGS. TS. Nguyễn Xuân Hưng (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 82Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: . Vị trí: Phòng Tự nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Xác định và đo lường mức độ ảnh hưởng của các nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng chế độ kế toán tại các DNNVV trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Mục tiêu cụ thể:

- Nhận diện các nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng chế độ kế toán tại các DNNVV trên địa bàn tỉnh Trà Vinh;

- Đo lường mức độ ảnh hưởng của các nhân tố này đến việc vận dụng chế độ kế toán DNNVV trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.