Tác giả: Đặng Thị Nhiệm; PGS. TS. Nguyễn Xuân Hưng (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 73Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 657.45 / Nh304. Vị trí: Phòng Tự nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Tìm hiểu và đánh giá thực trạng của hệ thống kiểm soát nội bộ tại Bệnh Viện Đa khoa Tỉnh Trà Vinh, tìm ra những hạn chế và nguyên nhân gây ra những hạn chế đó. Đề xuất các giải pháp cụ thể, khoa học nhằm hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại Bệnh viện đa khoa Trà Vinh trong thời gian tới.

Mục tiêu cụ thể:

- Đánh giá thực trạng của hệ thống kiểm soát nội bộ tại Bệnh Viện Đa khoa tỉnh Trà Vinh, tìm ra những hạn chế và nguyên nhân gây ra những hạn chế;

- Đề xuất giải pháp hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại Bệnh Viện Đa khoa Tỉnh Trà Vinh.