Tác giả: Vũ Thị Mai Khanh; PGS. TS. Mai Thị Hoàng Minh (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 68Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 657.45 / Kh107 . Vị trí: Phòng Tự nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến sự hữu hiệu của Hệ thống kiểm soát nội bộ trong các Ngân hàng thương mại tỉnh Trà Vinh