foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Dương Thị Hồng Lỉnh; PGS. TS. Mai Thị Hoàng Minh (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 67Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 658.1511 / L312. Vị trí: Phòng Tự nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Xác định các nhân tố ảnh hưởng đến sự minh bạch thông tin của hệ thống báo cáo tài chính các ngân hàng thương mại cổ phần trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, từ đó đưa ra các đề xuất, kiến nghị nhằm tăng cường sự minh bạch thông tin BCTC của các NHTMCP

Mục tiêu cụ thể:

- Xác định các nhân tố ảnh hưởng đến tính minh bạch thông tin của hệ thống BCTC các NHTMCP trên địa bàn tỉnh Trà Vinh;

- Đo lường, đánh giá mức độ tác động của các nhân tố ảnh hưởng đến tính minh bạch thông tin của hệ thống BCTC các NHTMCP trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn