foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Thị Mỹ Ân; TS. Huỳnh Quang Linh (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 82Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 657.4 / Â121. Vị trí: Phòng Tự nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đề tài nghiên cứu và phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng phương pháp ABC tại các doanh nghiệp có quy mô vừa ở tỉnh Trà Vinh. Từ đó, tác giả đề xuất các hàm ý quản trị nhằm nâng cao khả năng vận dụng phương pháp ABC tại các doanh nghiệp có quy mô vừa ở tỉnh Trà Vinh.

Mục tiêu cụ thể:

- Xác định các nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng phương pháp ABC;

- Phân tích mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đó đến việc vận dụng phương pháp ABC;

- Đề xuất các hàm ý quản trị nhằm nâng cao khả năng vận dụng phương pháp ABC tại các doanh nghiệp có quy mô vừa ở tỉnh Trà Vinh.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn