Tác giả: Nguyễn Thị Mỹ Ân; TS. Huỳnh Quang Linh (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 82Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 657.4 / Â121. Vị trí: Phòng Tự nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đề tài nghiên cứu và phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng phương pháp ABC tại các doanh nghiệp có quy mô vừa ở tỉnh Trà Vinh. Từ đó, tác giả đề xuất các hàm ý quản trị nhằm nâng cao khả năng vận dụng phương pháp ABC tại các doanh nghiệp có quy mô vừa ở tỉnh Trà Vinh.

Mục tiêu cụ thể:

- Xác định các nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng phương pháp ABC;

- Phân tích mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đó đến việc vận dụng phương pháp ABC;

- Đề xuất các hàm ý quản trị nhằm nâng cao khả năng vận dụng phương pháp ABC tại các doanh nghiệp có quy mô vừa ở tỉnh Trà Vinh.