Tác giả: Cô Hồng Liên; PGS. TS. Nguyễn Xuân Hưng (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 67Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

- Xác định các nhân tố tác động đến chất lượng thông tin trên Báo cáo tài chính tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ khu vực Đồng bằng Sông Cửu long;

- Đo lường mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến chất lượng thông tin trên BCTC tại các DNNVV khu vực ĐBSCL;

- Đề xuất một số hàm ý nhằm nâng cao chất lượng thông tin trên BCTC tại các DNNVV khu vực ĐBSCL.