Tác giả: Lê Văn Lượm; PGS. TS. Trần Văn Tùng (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 81Tr, kích thước: 30cm. Số định danh:  657/ L559. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Khảo sát, phân tích và đánh giá thực trạng tổ chức công tác kế toán tại BVĐK tỉnh Trà Vinh, xác định những nguyên nhân của những tồn tại, từ đó đề xuất các giải pháp cụ thể, khả thi cũng như điều kiện thực hiện các giải pháp đó nhằm hoàn thiện công tác kế toán tại BVĐK tỉnh Trà Vinh trong thời gian tới.