Tác giả: Trần Hiếu Thành; TS. Nguyễn Bích Liên (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 106Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 657.0285 / Th107. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Luận văn này được thực hiện nhằm khẳng định và đánh giá mức độ tác động các nhân tố ảnh hưởng đến tính hữu hiệu của hệ thống thông tin kế toán tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Bến Tre; từ đó đề xuất một số hàm ý nhằm nâng cao tính hữu hiệu của HTTTKT của các DNNVV trên địa bàn tỉnh Bến Tre.