Tác giả: Thái Nguyễn Chí Nguyện; TS. Huỳnh Tấn Dũng (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 71Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 657.835/ Ng527. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện công tác kế toán ngân sách nhà nước tại Kho bạc nhà nước Trà Cú.