Tác giả: Trương Tú Quyên; TS. Huỳnh Tấn Dũng (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 72Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 658.1511/ Qu603. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng và đề xuất hàm ý chính sách góp phần vận dụng kế toán quản trị vào các doanh nghiệp tại tỉnh Trà Vinh.