Tác giả: Trần Thị Nguyệt; PGS. TS. Trần Văn Tùng (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 83Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 657.45/ Ng528. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Xác định các nhân tố ảnh hưởng đến tính hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ tại Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh Tiền Giang; Đánh giá mức độ tác động của các nhân tố đến tính hữu hiệu của HTKSNB tại TTYTDP tỉnh Tiền Giang; Đề xuất một số hàm ý chính sách nhằm nâng cao hiệu quả HTKSNB tại TTYTDP tỉnh Tiền Giang trong thời gian tới.