Tác giả: Lê Thị Tố Quyên; PGS. TS. Mai Thị Hoàng Minh (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 100Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 657.0285/ Qu603. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nhận diện và đo lường các nhân tố ảnh hưởng đến tổ chức hệ thống thông tin kế toán tại các đơn vị Kho bạc Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bến Tre; từ đó đề xuất một số hàm ý chính sách nhằm nâng cao tổ chức HTTTKT tại các đơn vị KBNN trên địa bàn tỉnh Bến Tre.